Foreningens vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted  

Foreningens navn er Frederikssund Historiske Forening. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune.

 

§ 2. Formål

Foreningens formål er at arbejde for bevarelsen af Frederikssundegnens historiske minder og for udbredelsen af kendskabet til historie og kultur. Dette søges hovedsagelig nået ved:

 1. Afholdelse af medlemsmøder og afholdelse af foredrag
 2. Gennemførelse af ekskursioner
 3. Udgivelse af et medlemsblad med historisk indhold
 4. Aktivt samarbejde med Museet Færgegården, støtteforeningen Færgegårdens Venner og kommunens øvrige historiske foreninger.

 

§ 3. Medlemmer  

Enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlem.

 

§ 4. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt senest 14 dage før dens afholdelse. Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt og skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 5. Fremlæggelse af budget
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt, herunder planer for det kommende år

Generalforsamlingen vælger for 2 år ad gangen en bestyrelse på 7 medlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.. På generalforsamlingen er skiftevis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant på valg. Det tilstræbes, at formand og kasserer ikke er på valg samtidig. Genvalg kan finde sted.

Der tages referat af generalforsamlingen. Referatet skal underskrives af dirigenten og referenten

 

§ 5. Bestyrelse

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

Der tages referat af bestyrelsesmøderne.

 

§ 6. Afstemninger

Almindelige beslutninger i bestyrelsen og på generalforsamlinger træffes ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Hvert medlemskab har 1 stemme.

Vedtægtsændringer besluttes af generalforsamlingen. Vedtagelsen forudsætter et flertal på mindst 2/3 blandt de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer.

 

§ 7. Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden og kassereren – ved større køb, salg, leje og pantsætning dog af den samlede bestyrelse.

Foreningen hæfter alene med den til enhver tid gældende formue.

Der påhviler hverken medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, for så vidt de har handlet inden for rammerne af foreningens vedtægter, generalforsamlingens vedtagelser eller den almindelige lovgivning

 

§ 8. Regnskab og økonomi

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal godkendes af bestyrelsen og derefter overgives til revision inden udgangen af januar måned.

Ved indmeldelse i foreningen betales det af generalforsamlingen vedtagne kontingent for det kalenderår, hvor indmeldelsen sker. Kontingentet skal i øvrigt være betalt, inden den ordinære generalforsamling åbnes.

Ved kontingentrestance ophører medlemskabet.

 

§ 9. Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver. Udvalgene kan udgøres af medlemmer samt mindst 1 bestyrelsesmedlem.

 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens beslutning og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver det. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage før afholdelsen med angivelse af dagsorden. De almindelige afstemningsregler gælder, bortset fra afstemning om forslag til foreningens opløsning.

 

§ 11. Opløsning

Foreningen kan opløses, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede deltagere i en ordinær generalforsamling har truffet beslutning herom. Beslutningen skal senest 1 måned derefter bekræftes ved en ekstraordinær generalforsamling – ligeledes med et flertal på mindst 2/3 af de stemmeberettigede deltagere.

Foreningens formue tilfalder Museet Færgegården; arkiv og eventuelle samlinger søges overgivet til Frederikssund kommune.

Vedtaget på generalforsamlingsmødet den 1. marts 1978 og ændret ved ekstraordinære generalforsamlinger den 19. marts 1992 og den 10. marts 2010.