Et natligt besøg i Frederikssund

Artiklen er fra medlemsblad nr. 1 i 1998, 21. årgang

Forfatter: Uffe Mühldorff

For omkring 150 år siden skrev en mand sine erindringer. Heri fortalte han om sit besøg i Frederikssund som 34-årig. At det ikke var en helt almindelig og ukendt person vil fremgå af det følgende, men da vi bringer hans historie ordret, uforkortet og ucensureret, må vi først advare mod hans sprogbrug, som ikke er for sarte sjæle, og som absolut ikke er normalt for dette blad !

Og så til ”Frederikssund by Night anno 1835:

...”Da gaar jeg til Frederikssund, hvor jeg kom til, da det var aften; og da gaar jeg ind til en brændevinsmand, hvor jeg skulle blive om natten. Men der sad to piger inde i den stue, som jeg opholdt mig i. Den ene af disse talte meget venligt til mig såvel med munden som med øjnene, saa at jeg ikke længere kunne modstaa hendes skønne ansigt og søde ord.

Da jeg nu saa, at den stakkels pige trængte til noget (hvad det saa var). Saa vilde jeg gerne tjene hende deri, dersom det stod i min magt. Altsaa begyndte jeg at tale venligt til hende og kurtisere let med hende og talte om ærlighed med hende. Og da jeg skulle blive der om natten, saa sagde jeg til hende, at hun skulle komme til at vise mig mit soveværelse, da kunne vi maaske lære at kende hinanden bedre.

Men som jeg der sidder og taler med hende, da siger hun: ”Tag dig i agt for den karl, som sidder henne ved bordet, og lad ham ikke se, at du taler saa meget med mig, da han har løbet efter mig i et halvt aars tid; men jeg kan ikke lide ham”. Da sagde jeg, ”at den karl bryder jeg mig ikke om, og han vil ikke mig noget; og skulle han lade sig indfinde, da skal jeg nok tage imod ham, hvornaar det skal være; det kan du, min søde pige være meget rolig for”.

Altsaa bliver vi mere fortrolige i vores tale; og den anden pige gaar ud, og jeg troede, at der ikke var nogen, der gav agt paa os. Da tager jeg den skønne pige om hendes hals og trykker et brændende kys på hendes rosenmund, som hun besvarede mig lige saa kærligt igen. Man da vi holdt temmelig længe fast på hinanden, saa ser den omtalte karl det, og han kommer hen til mig og spørger mig om, hvad jeg havde med den pige at bestille, ”da det er min kæreste”, sagde han til mig. Da sagde jeg til pigen: ”Er det sandt, hvad han der siger, saa sig mig det nu, mens jeg hører derpaa, da jeg ikke vil tage dig, naar du er hans elskede.” Da sagde hun ham det lige i øjnene, at det ikke var sandt; ”men han har løbet efter mig som en gal hund”. Da sagde jeg : ”Der hører du, at jeg ikke vil tage din kæreste fra dig, men da hun nu selv siger dig det i øjnene, saa taler jeg med hende saa længe, som jeg finder for godt, uden at spørge dig derom; og du maa vide, a hun har lovet mig sin kærlighed, hvornaar jeg forlanger den”.

Nu bliver denne karl vred, og det ene ord tager det andet, saa at han byder mig prygl. Men da springer jeg hen til ham og slaar ham en skalle, saa at han styrter, og da giver jeg ham nogle gode ribbensstød, saa han styrter og råbe gevalt. Nu kommer manden eller hans herre og kaster mig paa døren sammen med mit tøj. Da jeg nu saaledes ikke vil lade mig kaste ud, saa sagde jeg til manden, om ogsaa han troede at kunne banke mig. Men da sagde denne mand: ”Det forlanger jeg ikke, men gaa du din vej; jeg kender dig nok, men jeg vil ikke kende dig og heller ikke gøre dig ulykkelig. Men gaa du bare din vej”. Da fatter jeg mig og takker denne mand for hans godhed imod mig og bad ham om forladelse, og at han ikke maatte være vred paa mig. Da sagde jeg godnat til manden, og dermed gaar jeg.

Men da jeg kommer ud paa gaden, da kommer der en pige og kalder ad mig og tager fat i mig og siger: ”Min kære ven, du maa dog ikke saaledes forlade din stakkels tro og hengivne pige, førend du har talt med mig, og du maa sige mig, hvornaar du kommer igen;  og du skal ikke gaa noget andet sted hen i nat, men følg med mig ind i vores gaard, saa skal jeg sætte dig paa det sted, hvor der ingen kommer; og da klokken er slagen ni, saa er det snart paa den tid, at folkene gaar til sengs. Og du maa vide, at jeg kender dig bedre, end du tror. Derfor følg mig, da skal du bedre lære at kende mig”. Altsaa følger jeg hende ind i gaarden og ind i et lidet kammer, hvor der stod en seng, som hun ledte mig hen til, da der ikke var lys. Og da sagde hun: ”Der kan du lægge dig, det er min seng, og der kommer ingen uden jeg”, og dermed gaar hun sin vej. Men hvor forbavset bliver jeg, da hun lukker døren i laas. Da tænkte jeg: Er hun falsk ? Da har hun herligt fanget dig i sin snare, da jeg ikke saa nogen mulighed for at flygte. Men, tænkte jeg, du maa klæde dig helt af og saa lægge dig til at sove, som jeg trængte haardt til og dersom da nogen kommer, da kan de dog se, at jeg ikke er kommet her for at stjæle. Altsaa gaar jeg til sengs og falder straks i søvn.

Men da jeg nu har lagt nogen tid, da vaagner jeg ved det, at der noget, der trykkere sig saa fast til mit bryst, saa det gør ondt i det; og hvor forskrækket bliver jeg, da jeg ikke kan røre mig at det sted, som jeg laa paa, men er omslynget af et kraftfulde arme, og røre mig turde jeg ikke. Da faar jeg fat i et par dejlige store fruentimmerbryster. Saa, da var det først, jeg saa, hvem jeg var omfattet af, og da faar jeg hende om livet igen. Nu begynder hun at tale til mig, og siger: ”Du tror nok, at jeg er gal. Men du kan tro, at jeg kendte dig lige saa snart, som jeg saa dig, og det er ikke den første gang, at vi ligger i seng med hinanden, - nej det er det ikke, du troløse!”. Nu gav hun sig til at græde og omfattede mig lige saa fast som før. Men jeg kunne ikke begribe, hvem hun var. Nu fortryder jeg, at jeg er gaaet med hende derind; men jeg tænkte ogsaa, at det kunne være en forestilling, - at det var en liderlig pige, som gjorde det for at faa sine daarlige lyster styret hos mig.

Altsaa begyndte jeg jo at lade mine hænder gaa paa adskillige steder hos hende, Men det bryder hun sig ikke om men siger: ”Gør du kuns, hvad du finder for godt.” Da tænkte jeg: Det skal du ikke bede mig om mere end en gang. Men jeg tog jo, hvad jeg blev tilbudt. Men da vi nu har fornøjet os saa meget, som vi synes, da sagde hun til mig: ”Se nu, min ven, - nu tænker jeg nok, at jeg har fanget dig i din egen snare, da du nok er blevet fader hos mig i denne nat; og nu skal det ikke gaa, som det gik den gang, som du kom til mig og berøvede mig min ære fra og fulgtes med mig fra Kjøbenhavn til Hillerød, hvor vi kom til om natten, da klokken var 12, og du lovede mig, at du nok skulle skaffe mig logi, som du troligt holdt. Men du tog fejl og lagde dig der i samme seng med, hvor du snart fik forført min uskyldighed.

Således var vi der i to dage, da der var marked.  Men den anden dag blev du borte, saa at jeg aldrig hverken hørte dig eller saa dig mere, og jeg var bange for, at jeg var blevet frugtsommelig med dig; men det var dog ikke tilfældet dengang. Men nu tænker jeg nok, at det er sket. Da svor jeg paa det den gang, du var gaaet fra mig, at aldrig noget mandfolk skulle narre mig mere, og jeg aldrig skulle indlade mig med nogen, førend jeg fandt dig igen, og det var i april maaned 1827, at du talte til mig og kom til mig ved ”Tre Flasker” inde ved Kjøbenhavn og fulgtes med mig til Hillerød. Kan du nu kende mig?”

Ja, da kendte jeg hende, men hvad kunne det hjælpe mig, da jeg næsten var saa ulykkelig, som jeg kunne blive. Da sagde jeg til hende: ” Det gør mig ondt, at jeg var saa uforstandig, at gaa med dig herind. Havde jeg tænkt det, da skulle du vist ikke have faaet mig med herind; og hvis du nu er blevet frugtsommelig med mig, hvad skal der da blive af dig? Og vid, at jeg er ulykkelig, da jeg aldrig ved mig nogen dag sikker for politiet, som søger efter mig”. Nu siger hun til mig: ” De kan være lige meget, enten jeg er blevet frugtsommelig eller ej, da det ikke er din skyld, men min egen skyld; og du kan godt blive her i mit kammer i nogle dage”. Da sagde jeg:” Nej min kære pige, det bevare Gud mig fra at blive her, at der kunne komme nogen at faa mig at se. Da var du jo ulykkelig med. Nej min gode pige, det gør jeg ikke. Før vil jeg lade mig tage fat at den første, der kommer til mig”.

Nu gav hun sig til at græde, da jeg ikke ville blive. Men da tænkte jeg: ”Du maa love hende at komme igen, og da jeg sagde det, da beroligede hun sig. Og nu, da det var hen mod dag, da siger jeg en venlig ’lev vel’ til hende, og da maatte jeg rive mig løs fra hende, om jeg ikke vilde føre hende i ulykken med mig.

Manden forlader nu Frederikssund for at sælge nogle ting, som han havde med sig og fortsætter:
...”og nu gaar jeg til Frederikssund for at tale en gang endnu med den omtalte pige. Men da maatte jeg skrive hende et brev til, at hun kunne passe paa, naar jeg kom, da jeg ikke turde gaa ind i stuen mere.

Da jeg nu kom der til byen om aftenen, da kom jeg til den bestemte tid og uden for den mands port, som hun tjente. Og da jeg havde ventet et kvarter, da kom den gode pige og tog mig med ind i sit kammer ligesom før, og da maatte jeg blive den nat ligesom første gang, jeg var der med hende. Og da det var hen mod dag, da siger jeg hende det sidste ’lev vel’, og siden har jeg ikke set hende.”

...Ja, vi må indrømme, at det ikke er en side af Frederikssunds historie, vi har læst om før.

Den besøgende hed Ole Pedersen. Han var født 1802 i Kollerød, og blev derfor kendt under navnet Ole Kollerød. Som ung kom han i lære som møllersvend på Gothersmøllen i København. Her lokkede en ældre møllersvend ham ind på den kriminelle løbebane, som senere skulle gøre ham kendt. Gennem mange år levede han af at begå indbrud og sælge de koster, han på den måde fik fat på. Da ovennævnte besøg i Frederikssund fandt sted, havde han allerede været i fængsel 3 gange og da han kom her til byen, var han på flugt, idet han var stukket af fra Blåtårn i København. Det var årsagen til hans frygt for politiet. Frygten var ikke blevet mindre, da han en måned senere – sammen med sin kæreste – ankom til Frederikssund igen. Herom fortæller han:

...”Og da gaar vi til Frederikssund, og da vi kom der til aften, saa gaar vi ind til en mand, som hedder Michaelsen, hvor jeg tager logi for den nat.

Som vi nu sidder, da kommer en mand hen til mig og siger god aften til mig. ”Ole, er du her med din kone?” Da blev jeg som forstenet, da jeg saa, at han kendte mig; men det kunne jeg ikke høre. Men manden sagde, saa at jeg kunne høre det, at det kunne være ham det samme, hvem jeg var. Altsaa tænkte jeg, at det var om mig og min flugt, som han fortalte til min vært. Men da forlanger jeg at komme til sengs, som ogsaa skete, og da lagde jeg en sort jakke tillige med et silketørklæde hos manden; men det fik jeg heller aldrig mere.

Men da det nu er dag igen, og jeg er ude i gaarden for at vaske mig, da ser jeg ind i stuen. Da sidder der to betjente, som skulle tage mig tillige med Sidse (Ole Kollerøds kæreste, red.). Men da gaar jeg ind i kammeret for at faa Sidse paaklædt i en hast, og da gaar vi ud af porten til gaden og ned af den modsatte vej. Se nu kunne betjentene vente meget længe paa, at vi kom ind i stuen"...

Det gik altså godt denne gang, men havde man blot vidst, hvad der senere kom til at ske, var det nok bedre, om Ole Kollerød var blevet fanget af politiet i Frederikssund. Under et indbrud i Nymølle Papirfabrik ved København den 12. juni 1837 blev han, sammen med sine medsammensvorne, opdaget. Det kom til håndgemæng, herunder fik Ole Kollerød skåret halsen over på møllens kusk, Lars Pedersen. Ole flygtede men blev kort efter pågrebet og igen indsat i Blåtårn. Det lykkedes ham at flygte derfra igen i slutningen af februar 1838. Han blev atter pågrebet efter kun en uge på fri fod. Denne gang tog man ingen chancer. Han blev anbragt i Stokhuset (også i København) hvor landets farligste forbrydere blev opbevaret.

Under sit ophold i Stokhuset lærte Ole Kollerød sig selv at læse og skrive, og han nedskrev sine erindringer, hvorfra ovenstående er hentet. Det blev et skrift på 218 tætskrevne sider. Han overdrog det hele til Stokhusets kommandant, kaptajn Agerholm. Ole Kollerød håbede på, at Agerholm ville få det udgivet. Overskuddet ved salget skulle gå til hans mor og hans kæreste. Han selv endte sine dage på Amager Fælled den 17. november 1840 – halshugget for mordet på kusken Lars Pedersen.

Men Ole Kollerøds erindringer blev ikke udgivet af kaptajn Agerholm, de udkom først i bogform i 1978. Alt sammen giver et spændende indblik i en side af datidens samfund, som man ellers ikke hører meget til, for den side var man heller ikke dengang særlig stolt af at vise frem. Men for os er der den lille sidegevinst, at Ole Kollerød besøgte Frederikssund og dermed løftede tæppet en smule for den side af vores bys historie, som vist ingen andre har skrevet om.